Polityka prywatności dla aplikacji OYONO

W poniższej polityce prywatności pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z aplikacji „OYONO” firmy Divapharma GmbH, Motzener Strasse 41, 12277 Berlin (dalej: „my” lub „nas”).

I. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W Państwa urządzeniu końcowym przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych, jeśli zostały one podane w aplikacji OYONO:

 • Imię i nazwisko, zdjęcie profilowe
 • Odpowiedzi na pytania zadane w aplikacji OYONO (np. w ramach funkcji „Pamiętnik snu” lub „Ocena snu”)

Podawanie powyższych danych osobowych w aplikacji OYONO nie jest konieczne. Możliwe jest, że bez podania tych informacji pełne korzystanie z funkcji aplikacji nie będzie możliwe. Informacje obowiązkowe są oznaczone jako takie w aplikacji OYONO.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest indywidualizacja treści i funkcji udostępnionych w aplikacji OYONO na podstawie podanych danych osobowych. Podanie imienia lub nazwiska służy wyłącznie osobistemu powitaniu w ramach aplikacji OYONO.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 str. 1 f) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na dostarczaniu zindywidualizowanych i interaktywnych treści w ramach aplikacji OYONO.

III. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na twoim urządzeniu końcowym i nie są one wysyłane do nas ani do innych odbiorców.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu usunięcia aplikacji OYONO.

V. Prawa do ochrony danych

Pod pewnymi warunkami możliwe jest dochodzenie swoich praw w zakresie ochrony danych

 • Prawo do informacji
  W każdej chwili można żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące użytkownika dane osobowe. W takim przypadku obowiązuje prawo do uzyskania informacji na temat tych danych osobowych oraz niektórych innych informacji (m.in. celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, planowanego okresu przechowywania, praw, pochodzenia danych, korzystania ze zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, a w przypadku transferu z państwa trzeciego – odpowiednich gwarancji).
 • Prawo do sprostowania  
  Użytkownik ma prawo do żądania od nas sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub błędne.
 • Prawo do usunięcia danych  
  Pod pewnymi warunkami użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo do usunięcia nie istnieje m.in. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla (i) korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, (ii) realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy (np. ustawowe obowiązki przechowywania) lub (iii) dochodzenia praw, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Użytkownik ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych
  W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy dostarczyli mu dane osobowe, których nam dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • Prawo do odwołania  
  Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

Informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie analizy interesów), jeżeli istnieją powody wynikające z jego szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad jego interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub ochronie roszczeń prawnych.

 

Użytkownik ma prawo kierować do nas dialog@klosterfrau-service.de zapytania dotyczące dochodzenia powyższych praw do ochrony danych osobowych pod wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi lub e-mailem lub zwrócić się do naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych pod następującymi danymi kontaktowymi:

Pan Alexander Bugl, Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH, Sedanstr. 7, 93055 Regensburg, Tel. +49 941-630 49 789, E-mail: Datenschutz.buglundkollegen@klosterfrau.de

Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim jego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.

Stan na dzień: 24.6.2021