POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszego dokumentu (dalej: „Polityka”) jest określenie zasad, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób będących użytkownikami serwisu internetowego oyono.pl (dalej: „Serwis”) należącego do Administratora (dalej: „Użytkownik” lub „Ty”). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-209), przy ul. Hrubieszowskiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000549254, NIP: 7010474677, o kapitale zakładowym w wysokości 4.208.000 złotych,dalej: „Administrator” lub „my”).

Z Administratorem możesz się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: biuro@klosterfrau.pl

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych; (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania
 

I. Jesteś stroną zawartej z nami umowy?

 • Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Dla potrzeb oceny ryzyka finansowego związanego z umowami zawieranymi z klientami, możemy przeprowadzać weryfikację klientów w wywiadowniach gospodarczych, w związku z czym dane mogą być pozyskiwane również z wywiadowni.
   
 • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 1. nawiązania współpracy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
 3. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
 4. analitycznych i statystycznych Administratora,
 5. udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora,
 6. przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora, dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,
 7. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 8. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami
   
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora,
 3. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na:
  a. informowaniu o ofercie Administratora oraz o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,
  b. koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,
  c. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
   

II. Reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot?

 • Dane przetwarzane na Twój temat to dane kontaktowe i dane związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Ciebie lub otrzymał je od tego podmiotu.
   
 • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 1. nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji Twoich czynności,
 2. prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz,
 3. analitycznych i statystycznych Administratora,
 4. w przypadku wyrażeniu przez Ciebie odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,
 5. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
   
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 1. wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości,
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6  ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
  a. zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, oraz obsługi i realizacji Twoich czynności,
  b. informowaniu o ofercie Administratora,
  c. informowaniu o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,
  d. koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,
  e. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.
   

III. Zgłaszasz reklamację?

 • Jeśli składasz bezpośrednio do nas reklamację związaną z produktem lub złożyłeś ją w miejscu zakupu produktu, a sprzedawca przekazał ją do nas, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane podane przez Ciebie w związku z reklamacją. Z reguły są to dane kontaktowe oraz dane dotyczące reklamowanego produktu. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu, który przekazał nam Twoją reklamację.
   
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji, na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO, jako prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
   
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie zgłoszonej przez Ciebie reklamacji.
   

IV. Chcesz wziąć udział w rekrutacji?

1. Jeśli odpowiadasz na naszą ofertę pracy:

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z art. Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda wyrażona bezpośrednio przez Ciebie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Powyżej wskazane dane dodatkowe nie będą przetwarzane inaczej niż na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody, a brak jej udzielenia będzie skutkował trwałym usunięciem tych danych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.

2. Jeśli dostarczasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji:

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na wolnym stanowisku, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane umieszczone w powyżej wskazanej aplikacji nie będą przetwarzane inaczej niż na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. Brak jej udzielenia będzie skutkował trwałym usunięciem tych danych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.
   

V. Jesteś zainteresowany naszymi działaniami marketingowymi?

2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących naszych produktów i usług:

 • Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki takich informacji. Dane, które przetwarzamy w takim celu, stanowią dane niezbędne do dokonania wysyłki, zależnie od wskazanego przez Ciebie kanału komunikacji. Dane te pozyskaliśmy od Ciebie, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki wiadomości. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki.

3. Jeżeli bierzesz udział w przeprowadzanych przez nas akcjach promocyjnych (np. loteria, konkurs, warsztaty kulinarne):

 • Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym cel, podstawy prawne ich przetwarzania oraz okres przechowywania danych osobowych każdorazowo określamy w odniesieniu do danej akcji. Szczegóły znajdziesz w regulaminie akcji lub innym dokumencie określającym zasady jej przeprowadzania.
   

VI. Chcesz z nami po prostu porozmawiać:

 • Jeśli powyższe punkty nie dotyczą Ciebie i chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane wynikające z Twojej wiadomości, wysłanej na przykład przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności przez Administratora; lub
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, są:

a. upoważniony personel Administratora,
b. podwykonawcy Administratora,
c. spółki powiązane Administratora,
d. poczta, kurierzy, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze, wywiadownie gospodarcze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od opisanych wyżej celu i podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku, gdy jesteś stroną umowy zawartej z Administratorem, reprezentujesz klienta lub kontrahenta lub przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 2. w przypadku, gdy składasz reklamację dotyczącą naszych produktów - do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przepisów prawa, związanych ze złożoną reklamacją, lecz nie krócej niż przez okres 5 lat zgodnie z przyjętymi standardami jakościowymi,
 3. w przypadku, gdy odpowiadasz na naszą ofertę pracy- do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze,
 4. w przypadku, gdy przesyłasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji -przez okres 12 miesięcy, o ile wcześniej nie wycofasz swojej zgody,
 5. w przypadku, gdy otrzymujesz od nas informacje handlowe - do czasu wycofania Twojej zgody na ich otrzymywanie, skutecznego złożenia sprzeciwu wobec działań marketingowych lub ustania naszego interesu w prowadzeniu takich działań,
 6. w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w innym celu - dane osobowe będą przetwarzane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,
 7. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń do czasu pozytywnie rozpatrzonego sprzeciwu.
   

Przysługujące Ci prawa:

Przysługuje Ci prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim -  prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji np. treści marketingowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na wskazany we wstępie adres e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Bezpieczeństwo

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych. Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 15.11.2021 r.