REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 Informacje wstępne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu oyono.pl (dalej: „Serwis”) jest M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-209), przy ul. Hrubieszowskiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000549254, NIP: 7010474677, o kapitale zakładowym w wysokości 4.208.000 złotych, (dalej: „Administrator”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności użytkowników Serwisu oraz Administratora.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja całości jego treści.
 4. Regulamin jest dostępny dla użytkowników nieodpłatnie przez cały okres działania Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 6. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub  korzystania z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 7. Serwis oraz wszystkie jego elementy (w tym programistyczne, graficzne i inne) oraz nazwa podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie lub w stosownych przepisach prawa.
  Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania, zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub Danych, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją całości treści Regulaminu oraz oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między użytkownikiem Serwisu a Administratorem (dalej „Umowa”).
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych, następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez Użytkownika. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami jakie oferuje Serwis.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wymaga założenia konta.
 5. Administrator świadczy następujące usługi (dalej łącznie: „Usługi”):
  a. możliwość przeglądania zawartości Serwisu przez użytkowników;
 6. Administrator może umieszczać w Serwisie informacje dotyczące:
  a. produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety,
  b. zagadnień medycznych,
  c. działalności Administratora.
 7. Jakiekolwiek informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane w szczególności jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych ani tym bardziej jako porada medyczna lub forma konsultacji.
 8. Administrator wyraźnie zastrzega, że  wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania produktów leczniczych lub podejmowania jakichkolwiek innych działań o znaczeniu medycznym wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty, udzielonej po przeprowadzeniu kompleksowego wywiadu zdrowotnego.

§ 4 Informacje techniczne

 1. Do właściwego korzystania z Serwisu niezbędne są:
  a. sprzęt umożliwiający połączenie się z siecią Internet,  
  b. dostęp do sieci Internet,  
  c. dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w celu zgłaszania naruszeń lub reklamacji oraz  
  d. właściwie skonfigurowane oprogramowanie umożliwiające połączenie się z siecią Internet i przeglądanie zasobów Serwisu.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 3. Zasady wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu określa dokument „Polityka plików cookies”, do którego bezpośredni link znajduje się na stronie głównej Serwisu, jak również po bezpośrednim otwarciu strony głównej serwisu w okienku pop-up informującym o wykorzystywaniu plików cookies.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników sprzętu lub oprogramowania utrudniającego, destabilizującego lub uniemożliwiającego w całości lub części bezbłędne funkcjonowanie Serwisu lub administrowanie Serwisem. Zabronione jest także podejmowanie innych działań zagrażających lub naruszających prawa lub interesy Administratora lub użytkowników.
 5. Administrator ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe. Administrator podejmuje działania w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń poprzez zabezpieczenia serwerów i Serwisu, jednak nie może zagwarantować, że Serwis i serwery będą od nich wolne.
 6. Administrator zobowiązuje się informować użytkowników o przypadkach naruszeń przez podmioty trzecie stosowanych przez niego środków bezpieczeństwa dokonywanych w takim zakresie, w jakim wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

§ 5 Dane użytkowników i polityka prywatności

 1. W przypadku funkcjonalności związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, Administrator, zgodnie z obowiązującym prawem, chroni dane osobowe podawane przez użytkowników Serwisu. Dane użytkowników przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Dz.Urz.UE.L Nr 119).
 2. Szczegółowe informacje określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, określa dokument „Polityka Prywatności”, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, do którego bezpośredni link znajduje się na stronie głównej Serwisu.

§ 6 Linki

 1. W Serwisie mogą znajdować się odniesienia (linki) do innych stron lub zasobów internetowych, niezależnych od Administratora, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli. Użytkownikom zaleca się zapoznanie  z odpowiednimi dokumentami mającymi zastosowanie do odwiedzanych stron prowadzonych przez podmioty trzecie.
 2. Administrator nie jest odpowiedzialny za dostępność, jakość oraz treść stron oraz zasobów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, dlatego Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi lub reklamacje dotyczące ww. stron i zasobów do ich administratorów.
 3. Administrator zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie będą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.

§ 7 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  a. przestrzegania Regulaminu
  b. nienaruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora lub osób trzecich,
  c. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa użytkowników, w szczególności polegających na:
  i.  zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o użytkownikach bez ich wyraźnej zgody (z wyjątkiem sytuacji, gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu),  
  ii. wzywaniu do nienawiści na jakimkolwiek tle,
  iii. propagowaniu przemocy lub innych zachowań społecznie nieakceptowalnych, wyrządzających lub wzywających do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody lub  
  iv. nawoływaniu do popełnienia czynu zabronionego,  
  v. zachowaniu społecznie niewłaściwym;
  d. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych użytkowników lub Administratorowi.
 2. W sytuacji gdy Użytkownicy mający możliwość zamieszczania materiałów lub zdjęć w ramach Serwisu zapewniają, iż są uprawnieni do rozpowszechniania i korzystania z zawartych w tych materiałach lub zdjęciach praw chronionych, w tym praw do wizerunków osób portretowanych, praw autorskich, praw do nazw, oznaczeń i innych i że w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw podmiotów trzecich i zwalniają od takiej odpowiedzialności Administratora. Użytkownicy oświadczają również, że udostępniając te informacje nie naruszają praw lub interesów podmiotów trzecich, w szczególności know how lub tajemnicy prawnie chronionej.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora i zobowiązuje się zwolnić Administratora ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z zamieszczonymi przez użytkownika treściami lub materiałami, w tym z roszczeń podmiotów trzecich, których prawa zostały w ten sposób naruszone.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników i sprzecznych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu. Administrator nie może jednak zagwarantować, że Serwis będzie działać bez zakłóceń i błędów, a treści będą docierać do użytkownika w formie bezbłędnej i kompletnej. Administrator nie gwarantuje także, że użytkownik uzyska w Serwisie dokładnie takie informacje, jakich oczekuje lub potrzebuje.
 2. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. Użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni o planowanych przez Administratora przerwach technicznych i czasie ich trwania, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony. O przerwach wynikłych z przyczyn niezależnych od Administratora lub przez niego nieplanowanych, Administrator powiadomi Użytkowników niezwłocznie jak tylko to będzie możliwe, za pomocą dostępnych środków.

§ 9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: biuro@klosterfrau.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej adres mailowy użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji może zwrócić się do użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, od daty dokonania odpowiednich uzupełnień.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika podany przy zgłaszaniu reklamacji.

§10 Własność intelektualna

 1. Właścicielem praw do Serwisu jest Administrator lub Divapharma GmbH; Adres:
 2. Motzener Strasse 41, 12277 Berlin, Telefon: + 49 30 720070266 Faks: +49 3072007220.
 3. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udostępniane są Użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia tych treści lub materiałów Administrator nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.
 4. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie lub udostępnianie wskazanych powyżej treści lub materiałów wymaga zgody Administratora, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku osobistego oraz odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia umieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej.

§11 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem https://www.oyono.pl/regulamin-serwisu.html w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. Administrator informuje, że w terminie 14 dni od zawarcia umowy  o świadczenie usług drogą elektroniczną użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych dostępnych bezpłatnie w ramach Serwisu wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w przypadku treści cyfrowych, które dostępne są po ściągnięciu  na urządzenie Użytkownika (pobraniu), w momencie rozpoczęcia pobierania wybranego pliku z Serwisu. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 3. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika z Serwisu, jak również w skutek zakończenia funkcjonowania Serwisu.
 5. W razie zmiany Regulaminu, użytkownik zostanie poinformowany o zmianie oraz  jej treści za pomocą Serwisu. Jednocześnie Administrator udostępni użytkownikowi nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1., a zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od poinformowania o nich użytkowników w sposób określony w ust. 5.
 7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.