Warunki korzystania z aplikacji „OYONO”

Niniejsze Warunki korzystania z aplikacji („Warunki”) dotyczą korzystania z naszej aplikacji „Oyono” (zwanej dalej także „Aplikacją”) i stanowią prawnie obowiązującą umowę świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Państwem jako użytkownikiem tej aplikacji a Divapharma GmbH, Motzener Strasse 41, 12277 Berlin (zwaną dalej „Dostawcą”, „Klosterfrau” lub „my/nam”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków korzystania z aplikacji przed zainstalowaniem aplikacji, ponieważ stanowią one podstawę stosunków prawnych między Państwem a nami.

Aplikacja nie jest oferowana ani eksploatowana przez danego operatora aplikacji (np. Apple, Google), ale leży w wyłącznej odpowiedzialności Dostawcy. Dostawca ze swojej strony nie jest odpowiedzialny za dany sklep z aplikacjami, w szczególności za ewentualne problemy z pobraniem, instalacją lub niedostępnością aplikacji w danym sklepie z aplikacjami. Dla sklepu z aplikacjami obowiązują warunki użytkowania danego użytkownika.

1. Zawarcie umowy

Umowa (korzystania) następuje, gdy Użytkownik ściągnie aplikację z danego sklepu z aplikacjami, zainstaluje ją i w trakcie rejestracji akceptuje niniejsze Warunki korzystania z aplikacji. Bez akceptacji Warunków przez Użytkownika korzystanie z aplikacji jest niedozwolone i niemożliwe.

2. Aplikacja, czas trwania i zakończenie

Dostawca udostępnia aplikację co do zasady nieodpłatnie do nieograniczonego w czasie użytkowania na czas instalacji („czas trwania”). Aplikacja nie jest sprzedawana odpłatnie. Korzystanie z aplikacji wymaga rejestracji przez Użytkownika jego danych i innych informacji (np. dotyczących problemów ze snem, ustawień technicznych).

Dostawca ma prawo wypowiedzieć korzystanie z aplikacji, niniejsze Warunki korzystania z aplikacji, czas trwania i prawo użytkowania w dowolnym czasie i bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zaprzestać obsługi aplikacji, jej funkcjonalności lub ich części w dowolnym momencie.

Dostawca może, według własnego uznania i bez uprzedniej zapowiedzi, całkowicie lub częściowo zablokować dostęp Użytkownika do tej aplikacji, w tym do wszystkich funkcji i treści, jeżeli istnieją podstawy, by przypuszczać, że Użytkownik narusza warunki użytkowania lub jeżeli jego korzystanie z aplikacji, w tym jej treści, powoduje szkody. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z poszczególnych lub wszystkich funkcjonalności aplikacji, w szczególności jej stałej dostępności.

Dla wypowiedzenia przez Dostawcę lub wstrzymania funkcjonowania aplikacji lub funkcjonalności wystarczy, aby Dostawca poinformował o tym Użytkownika za pośrednictwem aplikacji,  lub w podobny pod względem technicznym sposób.

Użytkownik może wypowiedzieć korzystanie z aplikacji w dowolnym momencie poprzez odinstalowanie aplikacji ze swojego urządzenia końcowego.

Z chwilą zakończenia okresu użytkowania wygasa prawo do korzystania z aplikacji, a Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z aplikacji i jej odinstalowania.

Jeżeli Użytkownik chce kontynuować lub ponownie korzystać z aplikacji po upływie okresu użytkowania lub po jej odinstalowaniu, musi ponownie zainstalować ją z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i zawrzeć nową umowę użytkowania (w tym prawo użytkowania) poprzez ponowną rejestrację.

Aplikacja może być używana wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji tylko w celu wykonywania legalnych czynności. Zabrania się wykorzystywania aplikacji do celów lub treści niezgodnych z prawem, pornograficznych, przestępczych, obraźliwych, dyskryminacyjnych, rasistowskich lub podobnych. Aplikacja jest skierowana wyłącznie do konsumentów w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), przedsiębiorcy zgodnie z § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) są zasadniczo wykluczeni z korzystania z aplikacji.

Użytkownik musi zapewnić spełnienie warunków systemowych wymaganych dla danego Użytkownika i aplikacji (np. połączenie z Internetem urządzenia końcowego). W niektórych przypadkach operator telefonii komórkowej pobiera opłatę za pobranie aplikacji/połączenie internetowe w celu przesłania danych. Koszty takie ponosi Użytkownik.

Aplikacja nie jest wyrobem medycznym, w szczególności nie zastępuje badań ani porad lekarskich lub innych porad specjalistycznych. Aplikacja ma na celu przekazanie Użytkownikom wiedzy na temat snu oraz zapewnienie innych funkcji, takich jak dziennik i ocena snu. Aplikacja nie przekazuje nam danych dotyczących snu – dane te będą przechowywane wyłącznie lokalnie na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3. Dostępność

Zasadniczo Dostawca stara się zapewnić możliwie największą dostępność aplikacji. Ze względu na okazjonalne prace konserwacyjne, aktualizacje lub problemy techniczne (których w przypadku oprogramowania i aplikacji często nie da się całkowicie uniknąć) Dostawca nie może jednak zapewnić stałej dostępności. Ponadto dostępność aplikacji (w każdym przypadku w celu pobrania i instalacji) może zawsze zależeć od dostępności i prawidłowego funkcjonowania danego sklepu z aplikacjami. Prosimy pamiętać, że nie mamy wpływu na takie sklepy z aplikacjami i ich dostępność.

Jeżeli do korzystania z aplikacji niezbędne jest połączenie z Internetem, to nie jest ono przedmiotem naszych usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego połączenia danych.

Do właściwego korzystania z aplikacji niezbędne są:

a. sprzęt umożliwiający połączenie się z siecią Internet,  

b. dostęp do sieci Internet,  

d. właściwie skonfigurowane oprogramowanie umożliwiające połączenie się z siecią Internet i przeglądanie zasobów aplikacji, zaś korzystanie z funkcjonalności aplikacji może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

4. Zmiany

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili zmian w aplikacji i niniejszych Warunkach korzystania z aplikacji, np. w zakresie funkcjonalności, projektowania lub obsługi. O istotnych zmianach aplikacji i niniejszych Warunków Użytkownik zostanie poinformowany w odpowiedni sposób (np. w ramach sklepu z aplikacjami lub aktualizacji).

W przypadku istotnych zmian aplikacji i/lub niniejszych Warunków Użytkownik może wypowiedzieć stosunek umowny z Dostawcą w dowolnym momencie po zapoznaniu się z tymi zmianami   poprzez odinstalowanie aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie rozwiąże stosunku umownego, zmiany aplikacji i/lub niniejszych warunków korzystania po wyżej wymienionym terminie uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika.

5. Własność intelektualna

5.1 Ogólne prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej (łącznie prawa IP), do aplikacji i jej treści (np. zdjęcia, grafika, inne materiały i media) pozostają własnością Dostawcy lub odpowiednich właścicieli, z wyjątkiem praw IP, które Dostawca wyraźnie przyznaje Użytkownikowi przez niniejsze Warunki korzystania z aplikacji.

Dostawca nie jest posiadaczem praw IP poszczególnych Użytkowników aplikacji i dlatego nie może przyznawać ani odrzucać tych praw IP. W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z operatorem danego sklepu z aplikacjami.

5.2 Przyznanie praw użytkowania Użytkownikom

Dostawca przyznaje Użytkownikowi, niewyłączną, odwołalną, niezbywalną, nieprzenoszalną, bezpłatną licencję do aplikacji tj.  prawo do pobierania, instalowania i wykorzystywania aplikacji i jej zawartości do celów prywatnych na czas trwania umowy. Aplikacja może być używana tylko przez danego Użytkownika.

5.3 Okres użytkowania

Powyższe prawa IP do korzystania przez Użytkownika z aplikacji oraz zdjęć są przyznawane na czas do momentu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.

5.4 Naruszenia przepisów

Jeżeli Użytkownik narusza regulacje tej części dotyczące praw IP, przyznane prawa wygasają automatycznie. Każde niezgodne z prawem korzystanie, w szczególności zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub ogłaszanie w celach handlowych, podlega postępowaniu cywilnemu lub karnemu.

6. Wsparcie/konserwacja

Ponieważ Dostawca nieodpłatnie udostępnia aplikację, Dostawca nie świadczy usług serwisowych ani wsparcia. Wsparcie ze strony Dostawcy (np. w przypadku problemów technicznych) jest udzielane wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

Dostawca nie jest zobowiązany do dalszego rozwoju aplikacji. Dostawca może publikować dalsze opracowania jako nowe wersje (updates), Użytkownik nie ma jednak prawa do żądania przeprowadzenia takich aktualizacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za regularne dowiadywanie się, czy nowe aktualizacje są dostępne dla aplikacji.

Użytkownik ma prawo do korzystania z aktualizacji lub rezygnacji z niej (w zależności od mechanizmów i ustawień aktualizacji danego sklepu z aplikacjami i/lub urządzenia końcowego). Jeżeli Dostawca sporządził aktualizację (również) w celu usunięcia wad fizycznych i prawnych aplikacji i Użytkownik zrezygnuje z instalacji aktualizacji, wówczas Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z wadami, które mają zostać usunięte w ramach aktualizacji.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1 Odpowiedzialność ogólna

W zakresie odpowiedzialności Dostawcy i Użytkownika obowiązują przepisy prawa niemieckiego, o ile w dalszej części nie określono inaczej.

7.2 Odpowiedzialność nieograniczona

Dostawca oraz jego organy, współpracownicy, podwykonawcy i pełnomocnicy ponoszą odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej, za szkody i koszty, które powstały:

  • przez zagrożenie życia, ciała lub zdrowia,
  • celowe lub rażąco niedbałe działanie;
  • poprzez naruszenie istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania podstawowe);
  • podstępnie przemilczane wady prawne lub fizyczne aplikacji oraz
  • z tytułu odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy odpowiadamy tylko na typowe dla umowy, przewidywalne szkody, jeżeli zostały one spowodowane przez niedbałość, chyba że chodzi o roszczenia odszkodowawcze Klienta z tytułu naruszenia życia, ciała lub zdrowia. Istotne obowiązki umowne to takie, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy.

7.3 Ograniczenie/wyłączenie

Wyklucza się wszelką dalszą odpowiedzialność Dostawcy.

8. Ochrona danych osobowych

Przestrzegamy odpowiednich wytycznych dotyczących ochrony danych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Dalsze informacje znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności: https://www.oyono.pl/polityka-prywatnosci-dla-aplikacji 

9. Przepisy końcowe

9.1 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków korzystania z aplikacji i ich poszczególnych części są lub staną się nieskuteczne, niewykonalne lub niekompletne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Strony zobowiązują się zastąpić postanowienia nieskuteczne, niewykonalne lub brakujące takimi skutecznymi postanowieniami, które są najbliższe sensowi i celowi ekonomicznemu oraz woli stron w momencie zawarcia umowy.

9.2 Sąd właściwy/Stosowane prawo

W przypadku gdy nie można uniknąć sporu prawnego, strony ustalają jako wyłączną właściwość sądową siedzibę Dostawcy, Kolonię.

Stosunek prawny podlega prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz przepisów odsyłających do niemieckiego międzynarodowego prawa prywatnego.

9.3 Internetowe rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępną pod adresem: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Dostawca nie jest zobowiązany i nie jest gotowy do udziału w mechanizmie rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygania sporów konsumenckich.

9.4 Pozostałe Ogólne Warunki Handlowe

Inne warunki użytkowania lub umowy o podobnym charakterze niż warunki Dostawcy są wykluczone i nie mają zastosowania.

9.5 Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi na adres Dostawcy. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej adres mailowy użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Dostawca przed rozpatrzeniem reklamacji może zwrócić się do użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Dostawca rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, a w przypadku, o którym mowa  powyżej, od daty dokonania odpowiednich uzupełnień.

Ostatnia aktualizacja: Lipiec 2021